Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Projekty wspólne z przemysłem podnoszące kompetencje zawodowe, interpersonalne, z zakresu przedsiębiorczości, pracy w grupie, rozwiązywania problemów.

Zadanie 1  - "Prace terenowe i kameralne - Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego"

 W trakcie projektu "Prace terenowe i kameralne - Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego" studenci zrealizują prace na rzecz projektu oraz dodatkowo godziny podczas wizyt studyjnych. Podczas wizyt studyjnych oraz w trakcie realizacji prac projektowych przewidywany merytoryczno organizacyjny udział specjalisty lub specjalistów ze strony przemysłu (instytucji), którzy posiadają doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy wizyta.

Raporty Oddziaływania na Środowisko (ROŚ) od kilku lat stanowią ważny element prac wykonywanych przez firmy geologiczne i geoinżynierskie. Wykonanie ROŚ ma odpowiednie umocowania w polskim prawodawstwie i jest wymagane przed rozpoczęciem  realizacji wielu inwestycji. Brak jest w dotychczasowym programie kształcenia zajęć praktycznych, na których studenci mogliby w terenie na miejscu planowanej inwestycji zapoznać się z problemami, które należy uwzględniać w raporcie. Planowane zajęcia wypełniają tę lukę i pozwolą studentom w czasie krótkich (5 dni) wyjazdów (wizyt studyjnych) w teren. zapoznać się praktycznie z problematyka prowadzenia rekonesansu geologicznego i obserwacji pod kątem wykonania ROŚ. Trwałym elementem podsumowującym prace terenowe będzie sprawozdanie z rekonesansu wykonanie pod kątem wymogów ROŚ.

 

Zadanie 2 - "Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali"

jego uczestnicy zrealizują godziny związane z pracą nad przygotowaniem i sfinalizowaniem projektu oraz część godzin podczas wizyty w podziemnych wyrobiskach kopalni. Podczas, której studentom będzie towarzyszył specjalista z instytucji przyjmującej posiadający odpowiednie doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy wizyta.  Następnie studenci wspólnie ze specjalistami  z WNoZ UŚ  oraz specjalistami zewnętrznymi przeprowadzą wizualizację wyników i ich interpretację. Udział w proj. specjalistów z UŚ jest niezbędny – ponieważ studenci będą pracować na cennym i specjalistycznym sprzęcie, a nad pracami musi być prowadzony nadzór pracowników UŚ

Projekt obejmuje organizację i przeprowadzenie badań geofizycznych w podziemnych wyrobiskach kopalni rud Zn-Pb Pomorzany i/lub rekonesansowe badania geofizyczne w rejonie występowania żyłowych złóż rud metali w Sudetach (Radzimowice, Kowary, Miedzianka). Projekt jest realny do przeprowadzenia ponieważ WNoZ posiada odpowiedni sprzęt i specjalistów. Wydział posiada wysokiej klasy aparaturę do badań geoelektrycznych. W badaniach zostanie wykorzystana aparatura wieloelektrodowa LUND Imaging System z miernikiem SAS-4000 oraz selektorem ES464 szwedzkiej firmy ABEM. System umożliwia szybkie i wysokorozdzielcze rozpoznanie geoelektryczne górotworu. Wykonanie badań wymaga współpracy kilkuosobowej gr. w której studenci pełnili będą odpowiednie zadania. Po wykonaniu badań zostanie przeprowadzona wizualizacja wyników oraz ich interpretacja. Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania zbiorowej publikacji na temat możliwości rozpoznania budowy geologicznej złoża rud metali w świetle badań geoelektrycznych w wyrobiskach podziemnych lub z powierzchni. Współautorami projektu a później publikacji będą studenci wykazujący odpowiednie zaangażowanie w etapie badań i opracowania wyników.