Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Uwaga rozpoczynają się zajęcia z kolejnej edycji kursu "Audyt krajobrazowy" realizowanej w 2018r.

 

18.06.2018 r.      4 h          Wykład

 

sala 423  -  dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek    Wprowadzenie. Krajobraz – zakres znaczeń. Audyt krajobrazowy .  Cele i zakres. Obowiązki Urzędów Marszałkowskich w sprawie wyznaczania obszarów priorytetowych. Identyfikacja – Klasyfikacja – charakterystyka – ocena – wyznaczanie obszarów priorytetowych – ocena zagrożeń – rekomendacje – lokalne formy zabudowy

 

21.06.2018 r.         4 h          Wykład

 

sala 401 -   dr hab. Jerzy Nita            Materiały kartograficzne, źródła danych wymagane do audytu; sposób ich pozyskiwania. Ocena stopnia przydatności. Ogólnodostępne portale z danymi przestrzennymi.

 

16.07. 2018 r.      2 h          Warsztaty

 

sala 1416   -   dr hab. Jerzy Nita            Materiały kartograficzne, źródła danych wymagane do audytu; sposób ich pozyskiwania. Ocena stopnia przydatności. Ogólnodostępne portale z danymi przestrzennymi.


Kursy zakończone w 2017r.:

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 29.05.2017r. o godzinie  15.30 pierwsze zajęcia w sali 123 o godz. 15.00

Sosnowiec, ul. Będzińska 60, budynek wysoki WNoZ UŚ

Harmonogram zajęć sala 123 WNoZ:

Termin

Wymiar czasu

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Zakres tematyczny

29.05.2017 r.

2 h

Wykład

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

Wprowadzenie

07.06.2017 r.

4 h

Wykład

WODGIK

Materiały kartograficzne, źródła danych, sposób ich pozyskiwania. Ogólnodostępne portale z danymi przestrzennymi.

10.06.2017 r.

4 h

Wykład

mgr Małgorzata Opęchowska - GDOŚ

Aspekty prawne i administracyjne.

08.06.2017 r.

5 h

godz. 15.00

 s. 120

Ćwiczenia

mgr Katarzyna Pukowiec-Kurda

Zapoznanie z oprogramowaniem – wprowadzenie danych przestrzennych. Nałożenie granic fizycznogeograficznych i administracyjnych. Delimitacja jednostek krajobrazowych. Kodowanie jednostek krajobrazowych.  Typologia krajobrazów.  Położenie jednostek w obrębie podziałów regionalizacyjnych (mezoregiony, krajobrazy naturalne, krainy geobotaniczne, kulturowo-historyczne).

20.06.2017 r.

5 h

godz. 15.00

s. 714

Ćwiczenia

mgr Katarzyna Pukowiec-Kurda

Przygotowanie tabel inwentaryzacyjnych – wskaźniki kulturowe (B). Inwentaryzacja wskaźników kulturowych w obrębie jednostek krajobrazowych. Uzupełnienie tabel inwentaryzacyjnych.

21.06.2017 r.

 

5 h

godz.15.00

Ćwiczenia

dr Anna Żemła-Siesicka

Zajęcia z architektury krajobrazu – analiza panoram widokowych.

22.06.2017 r.

5 h

godz. 15.00 s. 714

Ćwiczenia

dr Michał Sobala

Przygotowanie tabel inwentaryzacyjnych – wskaźniki przyrodnicze (A) i wskaźniki syntetyczne (C). Inwentaryzacja wskaźników przyrodniczych. Zapoznanie z podstawowymi metrykami krajobrazowymi i nakładką V-late – obliczenie metryk. Obliczenie podstawowych danych dotyczących jednostek – powierzchnia, długość obwodu.

27.06.2017 r.

5 h

godz. 11.00 s. 714

Ćwiczenia

dr Michał Sobala, mgr Katarzyna Pukowiec-Kurda

Badania społeczne – ankiety, określenie tożsamości i swojskości krajobrazu.

27.06.2017 r.

5 h

 godz. 15.00 s. 714

Ćwiczenia

dr Michał Sobala

Ocena wskaźników syntetycznych krajobrazu (C). Przygotowanie kart krajobrazowych – uzupełnienie.  Ocena stanu zachowania i zagrożeń wobec wartości krajobrazowych (według przyjętej skali).  Wytypowanie krajobrazów priorytetowych.

 

 

Zarządzenie krajobrazem - Organizacja szkolenia z zakresu opracowania audytu krajobrazowego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadza obowiązek opracowania audytu krajobrazowego dla województw. Audyt krajobrazowy jako nowy instrument prawny generuje potrzebę wykształcenia specjalistów posiadających wiedzę teoretyczną, metodologiczną popartą umiejętnościami praktycznymi. Organizacja szkolenia z uwzględnieniem zajęć teoretycznych, warsztatów praktycznych i wyjazdu studyjnego przyczyni się do nabycia odpowiednich kompetencji w celu opracowania audytu krajobrazowego. Z uwagi na aktualność problematyki i jednoczesny brak specjalistów do prowadzenia audytu krajobrazowego proponowane szkolenie zapewni wysoką konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

 

Organizacja szkolenia teoretycznego    Organizacja wykładów teoretycznych pozwoli na nabycie wiedzy o krajobrazie i zarządzania nim, instrumentach prawnych, metodologii opracowania audytu krajobrazowego i materiałach źródłowych. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin (geograf, prawnik, architekt krajobrazu, planista) w wymiarze czasu: 5 h każda (20 h zajęć teoretycznych). Zajęcia prowadzone będą w salach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową w przypadku obecności takiej osoby w grupie uczestników.

 

Organizacja warsztatów praktycznych (terenowych)     Organizacja terenowych warsztatów praktycznych pozwoli na rozwinięcie kompetencji miękkich poprzez pracę w grupach nad zadanym projektem. Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o metodach prowadzenia badań terenowych, zapoznają się z funkcjonowaniem jednostek samorządowych (Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin), jednostek  gromadzących materiały źródłowe (Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Archiwa Państwowe), jednostek zarządzających obszarami chronionymi (Siedziby Parków Narodowych i Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). Ponadto nabędą umiejętności przygotowania podstawowych dokumentów urzędowych (wnioski, podania, pisma o udostępnienie materiałów). Warunki transportu i pobytu w odwiedzanych jednostkach będą dostosowane do ograniczeń osób niepełnosprawnych ruchowo w przypadku obecności takiej osoby w grupie uczestników. 

.