Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Gdy studiujesz lub wkrótce kończysz studia, jeśli chcesz przygotować się do zawodowej  kariery, udział w projekcie może okazać się dla ciebie bardzo interesującą propozycją. Poza zdobyciem unikalnego doświadczenia zawodowego, możesz również rozważyć jakie korzyści są związane z odbyciem szkoleń i kursów oraz kontaktami z przemysłem w czasie wyjazdów studyjnych.

 Nasze kursy i szkolenia:

Specjalistyczny kurs języka angielskiego (zrealizowany w 2017r. oraz planowany do realizacji na jesień 2018r.)

Certyfikowany kurs z geodezji (zrealizowany w lipcu 2017r. oraz w lipcu 2018)   

Kurs BHP w górnictwie (zrealizowany w 2017 i 2018r.)               

                            

Audyt krajobrazowy (zrealizowany w maju i czerwcu 2017r. oraz od czerwca do listopada 2018r.)

Terminy realizacji kursu Audyt krajobrazowy w 2018r.

Termin

Wymiar czasu

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Zakres tematyczny

18.06.2018 r.

4 h

Wykład

sala 423

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

Wprowadzenie. Krajobraz – zakres znaczeń. Audyt krajobrazowy .  Cele i zakres. Obowiązki Urzędów Marszałkowskich w sprawie wyznaczania obszarów priorytetowych. Identyfikacja – Klasyfikacja – charakterystyka – ocena – wyznaczanie obszarów priorytetowych – ocena zagrożeń – rekomendacje – lokalne formy zabudowy

16.07.2017 r.

2 h

Warsztaty

sala 1416

dr hab. Jerzy Nita

Materiały kartograficzne, źródła danych wymagane do audytu; sposób ich pozyskiwania. Ocena stopnia przydatności. Ogólnodostępne portale z danymi przestrzennymi.

21.06.2016

4 h

Wykład

sala 401

dr hab. Jerzy Nita

Materiały kartograficzne, źródła danych wymagane do audytu; sposób ich pozyskiwania. Ocena stopnia przydatności. Ogólnodostępne portale z danymi przestrzennymi.

15.09.2018

4 h

Wykład

Warsztaty

mgr Małgorzata Opęchowska – Ministerstwo Rolnictwa

Aspekty prawne i administracyjne. Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona dnia 20 października 2000 r. we Florencji (zakres, moc prawna). Ochrona krajobrazu na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy ooś, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu i jest skutki. Projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (zakres, przebieg procesu legislacyjnego). Ćwiczenia z zakresu typologii krajobrazu

25.09.2018

5 h

Warsztaty

sala 1416

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

Zapoznanie z oprogramowaniem – wprowadzenie danych przestrzennych. Nakładanie  granic fizycznogeograficznych i administracyjnych. Delimitacja jednostek krajobrazowych. Kodowanie jednostek krajobrazowych.  Typologia krajobrazów.  Położenie jednostek w obrębie podziałów regionalizacyjnych (mezoregiony, krajobrazy naturalne, krainy geobotaniczne, kulturowo-historyczne).

27.09.2018

4 h

Warsztaty

sala 1416

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

Przygotowanie tabel inwentaryzacyjnych – wskaźniki kulturowe (B). Inwentaryzacja wskaźników kulturowych w obrębie jednostek krajobrazowych. Uzupełnienie tabel inwentaryzacyjnych.

termin do ustalenia w zależności od dostępności sali - po 15.10

5 h

Warsztaty

sala 1416

dr Michał Sobala

Przygotowanie tabel inwentaryzacyjnych – wskaźniki przyrodnicze (A) c.d.  i wskaźniki syntetyczne (C). Inwentaryzacja wskaźników przyrodniczych. Zapoznanie z podstawowymi metrykami krajobrazowymi i nakładką V-late – obliczenie metryk. Obliczenie podstawowych danych dotyczących jednostek – powierzchnia, długość obwodu.

termin do ustalenia w zależności od dostępności sali - po 15.10

4 h

Wykład

Warsztaty

dr Michał Sobala

Ocena wskaźników syntetycznych krajobrazu (C). Przygotowanie kart krajobrazowych – uzupełnienie.  Ocena stanu zachowania i zagrożeń wobec wartości krajobrazowych (według przyjętej skali).  Wytypowanie krajobrazów priorytetowych.

27.09.2018 (?)

4 h

Ćwiczenia

Warsztaty

dr inż. Anna Żemła-Siesicka

Zajęcia z architektury krajobrazu – analiza panoram widokowych. Zasady oceny walorów przestrzeni metodami architektonicznymi

01.10.2018

4 h

Ćwiczenia

Warsztaty

terenowe

dr Michał Sobala, mgr Katarzyna Pukowiec-Kurda

Badania społeczne – ankiety, określenie tożsamości i swojskości krajobrazu. Metodyka z zasady interpretacji. Rola badan społecznych w ochronie krajobrazu.