Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Uwaga ! w dniu 21 czerwca o godzinie 13.00 - 15.00  s. 128, WNoZ odbędą się pierwsze zajęcia w ramach kursu "Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi". Zapraszamy


 Uwaga !  od 1 czerwca 2017r.  trwa nabór chętnych do uczestnictwa w kursie "BHP w górnictwie"  - dodatkowe informacje w zakładce Kursy i szkolenia


 

Uwaga ! trwa nabór wniosków do uczestnictwa w zadaniu pt. krajowa wizyta studyjna „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki” - dodatkowe informacje o zadaniu poniżej.


Formy wparcia realizowane w  maju i 2017r.:

1. Zagraniczny wyjazd studyjny - "Górnictwo surowców mineralnych, przekształcenia środowiska, odpady" -  Słowacja i Węgry. Wyjazd odbył się w terminie 15 - 20  maja 2017r.

2. Krajowa wizyta studyjna w Geofizyce Toruń S.A. - wyjazd w dniu 22 maja 2017r.

3.  Szkolenie "Audyt krajobrazowy" - start 29 maja 2017r.   


Formy wparcia realizowane w  czerwcu 2017r.:

1. Krajowa wizyta studyjna w Geofizyce Toruń S.A. - ciąg dalszy zajęć w ramach zadania.

2. Kurs Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi - start 21 czerwca godz. 16.00 sala 128.

3. Szkolenie "Audyt krajobrazowy" - ciąg dalszy


 

 Formy wparcia których realizacja planowana jest na lipiec 2017r..

1. Certyfikowane szkolenie z geodezji, (wyjazdowe 5 dni)


 

„Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki”

Istnieje możliwość zrealizowania w 2017r. małego projektu, wizyty w zakładzie górniczym lub innej firmie związanej z gospodarowaniem zasobami przyrody (surowcami, wodą, powietrzem, lasami, krajobrazem itp.). Zadania można realizować w grupach (najmniej 5 osób, najwięcej 10 osób – w sumie 30 studentów).

Wyjazdy 5 dniowe (4 noclegi) z projektu zapewnione finansowanie: noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia.

Wyjazdy mogą być realizowane przez inicjatywne studentów rekrutujących się z różnych kierunków studiów na WNoZ, kół naukowych, samorządu studenckiego.

W czasie wyjazdu można realizować drobne badania, zbierać dodatkowe materiały przydatne do realizacji pracy lic. lub magisterskiej, zapoznawać się ze specyfiką działalności danej firmy, uzupełnić wiedzę nabywaną w ramach zajęć o nie uwzględniane w programie studiów aspekty praktyczne.

Dla sprawnej organizacji zadania konieczne jest aby grupa posiadała opiekuna, pracownika lub doktoranta WNoZ, który będzie odpowiedzialny za merytoryczną część realizacji wizyty studyjnej dla danej grupy. Konieczne jest nawiązanie współpracy z przemysłem (opiekun lub opiekunowie  ze strony „przemysłu” otrzymają wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, konsultacji itp.)


 

Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu lub dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego rodzaj nabytych umiejętności

Kurs "Specjalistyczny język angielski"

Szkolenie "Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi"

Szkolenie "Audyt krajobrazowy"

"Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne"

Wizyta studyjna "Górnictwo surowców mineralnych, przekształcenia środowiska, odpady" - Słowacja i Węgry

 

 Zgłoszenia są przyjmowane  w p. 1320 (XIIIp.)


 

Projekt został pozyskany na drodze konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016  w Programie Rozwoju Kompetencji  w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących  w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Kwota otrzymanego dofinansowania to: 1730342 zł  (1,73 mln zł).

 

Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w okresie od 1.01. 2017 do 30.09.2019r.

Główne założenia projektu to:

1. Celem głównym proj. jest nabycie nowych kompetencji przez studentów WNoZ, I i II st. kier. geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiska, geografia, geologia i geofizyka.

2. 3 lata finansowania od 2017 do 2019.

3. Nabór studentów do poszczególnych zadań będzie się odbywał w oparciu o zatwierdzony regulamin Projektu.

4. Tryb i sposób finansowania poszczególnych zadań musi być zgodny z przepisami NCBR oraz przepisami i zasadami stosowanymi na Uniwersytecie.

5. Uzyskanie kompetencji nastąpi poprzez : szkolenia w tym szkolenia certyfikowane, kursy, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów w formie wizyt studyjnych u pracodawców, wyjazdów zagranicznych.